Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Seznámení s Catia V5
Sketcher
Part Design
Generative Shape Design
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Part Design - manuál

 1. Než začneme
 2. Referenční elementy
 3. Tělesa (skica)
 4. Tělesa (plocha)
 5. Tvarové úpravy
 6. Transformace
 7. Booleovské operace
 8. Nástroje

Než začneme

Ještě předtím, než začneme s vlastním modelováním, si určitě přečtěte předchozí dvě kapitoly, tj. Úvod a Skicář. Je zde uvedena spousta pojmů, ke kterým se zde, v Part Designu, již nebudeme znovu vracet. Pokud jste si tyto kapitoly již přečetli, určitě vám půjde modelování snadněji a nebude se muset neustále vracet a hledat jak se co dělá.

Několik základních pojmů

Abyste lépe pochopili následující části, rád bych vám tu uvedl alespoň základní výrazy, které se objevují v dialogových oknech jednotlivých funkcí, resp. co lze vybírat v závislosti na typu vstupu a jak můžeme ovlivnit výsledný objekt. Myslím se tím, že pokud funkce jako vstup požaduje např. 3D bod - Point - víme, co všechno můžeme použít.

 • Point Jakýkoli 3D bod (konec křivky, střed osového kříže, konce hranic jednotlivých ploch, konce hran těles).
 • Line Jakákoliv přímka či úsečka (rovinná hranice plochy, osa osového kříže, rovinná hrana tělesa).
 • Plane Jakákoliv rovinná geometrie (rovina, rovinná plocha, základna osového kříže, stěna tělesa).
 • Curve 3D křivka (hranice obecné plochy, hrana obecného tělesa a vše co může být Line).
 • Surface 3D plocha (stěna obecného tělesa a vše co může být Plane).
 • Axis System Osový kříž; je nutné jej předem vytvořit.
 • Direction Směr určující či upřesňující vytvářenou geometrii, lze použít vše co může být Linenebo Plane.
 • Distance Vzdálenost vytvářeného objektu od vychozí geometrie.
 • Angle Úhel mezi vytvářeným a výchozím objektem.
 • Support Základ, Podklad - element, na/ve kterém má vytvářený objekt ležet.
 • Ratio Poměr (většinou vzdáleností) v jakém se vytvářený element vytvoří vzhledem ke vstupním elementům.
 • Reference Element, který je pro vytvářený objekt výchozí.
 • Start Vzdálenost jednoho konce vytvářeného elementu od počátku (např. úsečka).
 • End Analogicky se Start.
 • Blind Naslepo, např. u vrtané díry.
 • Up to Omezující element, limituje vytvářený objekt.
 • Up to next Limitem je nejbližší objekt.
 • Up to last Limitem je nejvzdálenější objekt.
 • Up to plane Limitem je rovina.
 • Up to surface Limitem je plocha.
 • Infinite Objekt se vytvoří jako nekonečný.
 • Mirrored extent Vytvářený objekt se zrcadlově prodlouží podle svého počátku.
 • Geometry On Support Vytvářený objekt bude ležet na/ve vybrané geometrii.
 • Reverse direction Obrátí směr/orientaci vytvářeného objektu.
 • Repeat Object after OK Po dokončení se funkce spustí znovu.
 • Next Solution Pokud je výsledkem funkce vícenásobné řešení, můžeme postupně vybírat jednotlivé možnosti.

Kontextové nabídky

Kontextová nabídka se vyvolá při kliknutí pravým tlačítkem myši nad kterýmkoliv objektem. V nabídce jsou možnosti (akce), které lze v daný okamžik s daným objektem provést. Ukážeme si jednu ze základních nabídek, kterou vyvoláme při kliknutí nad kterýmkoliv objektem modelu (ve stromu nebo v prostoru), pokud je dokument aktivní. Jednotlivé akce znamenají následující:

 • Center Graph Kompletně rozbalí větev hierarchického strom s vybraným elementem.
 • Reframe On Nazoomuje model na vybraný element (cca na 70% obrazovky).
 • Hide/Show Skryje / zobrazí vybraný element.
 • Properties Otevře dialogové okno, kde je možné měnit další vlastnosti objektu.
 • Open Sub-Tree Otevře okno s hierarchickým stromem, kde jsou všechny podřazené objekty vybraného.
 • Define In Work Object Nastaví objekt jako pracovní.
 • Cut Vyjmutí objektu do schránky.
 • Copy Zkopírování objektu do schránky.
 • Paste Vložení objektu ze schránky.
 • Paste Special Jiný způsob vložení ze schránky. Popis viz. Paste Special.
 • Delete Smaže vybraný objekt.
 • Parents/Children Otevře okno, kde jsou zobrazeny rodiče a potomci vybraného objektu. Lze zde najít všechny související objekty.
 • Local Update Provede update pouze vybraného elementu.
 • Replace Nahradí vybraný element jiným elementem. Podmínkou je, aby na tento element byl rodičem jiného (v podstatě záměna rodiče).
 • xxx.x Object Otevře další kontextovou nabídku v závislosti na typu objektu (xxx.x je název objektu).

Paste Special

Tato funkce nám umožní vkládat zkopírované objekty (zatím zůstaneme u elementů 3D geometrie) do modelů při různém zachování či úplném zrušení vazeb na původní objekty.

 • As specified in Part DocumentVloží zkopírovaný objekt do modelu jako naprosto identickou kopii. Podmínkou správného vložení je současné zkopírování všech rodičů kopírovaného objektu (vyjma základních rovin). Pokud se kterýkoliv z rodičů nezkopíruje, vznikne chyba a zkopírovaný element nebude možné dále použít (v podstatě se přetrhne návaznost v hierarchii, kterou je nutné izolovat nebo opravit).
 • As Result With LinkVloží zkopírovaný objekt a současně zachová vazbu na objekt, ze kterého se kopírovalo. Pokud se změní zkopírovaný objekt, změní se i objekt vložený. Takto vložený objekt má u své ikony ve stromu specifické označení, které se ještě rozděluje podle toho, zda se kopírovalo v rámci modelu nebo z jednoho modelu do druhého, viz. obrázek.
  Pokud není dostupný model, odkud se kopírovalo s externí vazbou, objekt v modelu zůstane, ale změní se ikona linku.
 • As ResultVloží pouze výslednou geometrii kopírovaného objektu, tzv. "mrtvolu", bez jakékoliv návaznosti a možnosti editace.

Rozdíl mezi parametrickou ("živou") a neparametrickou ("mrtvou") geometrií

Každý jednotlivý objekt (křivka, plocha, těleso) je popsán svou specifickou funkcí a parametry. Je-li geometrie tzv. živá, můžeme objekt kdykoliv editovat změnou parametrů nebo typu. Všechny změny se samozřejmě přenáší na všechny potomky daného objektu (návaznost v hierarchickém stromu).
Mrtvá geometrie má naprosto shodné parametry jako živá, ale již ji nelze nijak editovat (jedinou výjimku tvoří bod, přímka a rovina). U živé geometrie je každý objekt ve stromu reprezentován ikonou funkce, která ho vytvořila (případně se dá rozkliknout a zobrazí se parametry). U mrtvé geometrie se zobrazuje pouze ikona bodu - Point, přímky - Line, kružnice - Circle, roviny - Plane, křivky - Curve, plochy - Surfacea tělesa - Solid, se symbolem malého červeného blesku, viz. obrázek. Víme pouze, že o jaký typ geometrie se jedná, ale nepoznáme, jakou funkcí byla vytvořena.

Jak vytvořit mrtvou geometrii

Mrtvá geometrie může vzniknout dvěma způsoby:

 • Vložením ze schránky; Použijeme funkci Paste Special(vložit jinak) s možností As Result.
 • Při vytváření geometrie zapneme funkci Create Datum - objekt se automaticky vytvoří bez historie.
 • V kontextovém menu objektu vybereme možnost Isolate(lze pouze u bodu, přímky a roviny).

Panel Tools

Základní panel modulu PartDesign. Můžeme zde nastavit mód Updatu, zobrazení, vytváření "mrtvé" geometrie.

Update
Provede update celého modelu (aktivního dokumentu).
Manual Update Mode
Mód updatu. Je-li funkce vypnuta, update se provede automaticky po potvrzení / ukončení funkce nebo po opuštění skicáře. Pokud funkci zapneme, update se provede jen při kliknutí na jeho ikonu.
Mean Dimension
Vypočte střední hodnotu tolerovaných rozměrů.
Pickable Visible Background
Různé módy zobrazení, viz. Sketcher.
Create Datum
Pokud je tato funkce zapnutá, výsledkem většiny funkcí je pouze mrtvá geometrie.
Only Current Body
Pokud je tato funkce zapnutá, jsou zobrazeny pouze objekty (geometrie), která je uvnitř Body, ve kterém pracujeme.
Only Current Operated Solid
Pokud je tato funkce zapnutá, je zobrazeno pouze těleso (solid), ve kterém pracujeme, tj. uvidíme vše co je v Bodyod prvního elementu do pracovního elementu.
Catalog Browser
Prohlížeč katalogů. Obdoba klasického windows průzkumníka - umožňuje vkládaní katalogových komponentů (normálie, makra, powercopy,...)


↑ Nahoru


Reference Elements (Referenční elementy - bod, přímka, rovina)


Panel Predefined Profile

Tyto elementy jsou často používány jako pomocné prvky při modelování. Jako příklad si zde můžeme úvest Rovinujako sketch support, jako limit - délku, výšku, šířku - libovolného konstrukčního prvku, Bod jako souřadnici díry nebo pozici opakovaného prvku a Přímku (úsečku)jako osu, definici směru (vektor), nebo např. délku prvku.

Point
Vytvoří 3D bod. Způsob vytvoření si můžeme vybrat z následujících možností:
 • Coordinates Vytvoří bod zadáním jeho souřadnic a počátku. Není-li vybrán počátek, bere se implicitně počáteční bod modelu. Chceme-li jiný souřadný systém než základní, můžeme ho vybrat v posledním poli (Axis system).
 • On Curve Vytvoří bod na křivce. Vybereme křivku, poté zvolíme, zda chceme zadávat pozici bodu vzdáleností nebo poměrem vzdáleností, dále zadáme poměr (0-1) nebo vzdálenost (mm) od počátku a nakonec vybereme počátek. Pokud jej nezvolíme, implicitně se bere jeden z koncových bodů křivky (extrém).
 • On Plane Vytvoří bod na zvolené rovině. Pro jeho definici stačí pouze souřadnice X,Y. Jako počátek se bere nulový bod modelu, který se vyprojektuje do roviny. Jako počátek (reference) si můžeme vybrat i jiný bod, dokonce i jeho projekci do 3D plochy.
 • On Surface Vytvoří bod na ploše. Povinným vstupem je 3D plocha. Volitelný je počátek, vzdálenost a směr. Pokud vybereme jen plochu a do pole vzdálenost zadáme 0, vytvoří se bod v geometrickém středu plochy. Pokud máme tzv. multipatch plochu (plochu složenou z více ploch), snažte se vybrat počátek co možná nejblíže místa, kam chcete bod umístit, jinak vám to nepůjde.
 • Circle / Sphere / Ellipse Center Vytvoří bod ve středu oblouku, kulové plochy nebo elipsy. Podmínkou je, že vstupní element musí být pro CATII jeden z těchto tří elementů. Při převodu z jiných formátů se může stát, že např. oblouk se převede jako obecná křivka - pak funkce nefunguje.
 • Tangent On Curve Vytvoří bod, který je tečný ke křivce podle vybraného směru.
 • Between Vytvoří bod mezi dvěma jinými body ve zvoleném poměru vzdáleností. Volitelně můžeme vybrat křivku (support), na které má bod ležet (křivka samozřejmě musí spojovat oba výchozí body).

Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor 3D_point.CATPart s příklady 3D bodů.

Line
Vytvoří přímku (úsečku). Způsob vytvoření si můžeme vybrat z následujících možností:
 • Point-Point Vytvoří úsečku vybráním počátečního a koncového bodu. Volitelně můžeme zvolit Support, prodloužit počátek a konec nebo vybrat limitní element.
 • Point-Direction Zde vybereme počátek a směr, zbytek jako u Point-Point.
 • Angle/Normal To Curve Vytvoří úsečku svírající zadaný úhel s vybranou křivkou. Vstupem je křivka, support (je-li křivka rovinná, není třeba jej vybírat), dále bod, kterým úsečka prochází a nakonec sevřený uhel.
 • Tangent To Curve Vytvoří úsečku tečnou k vybrané křivce. VStupem je křivka a bod, kterým má úsečka procházet.
 • Normal To Surface Vytvoří úsečku kolmou k vybrané ploše procházející zvoleným bodem.
 • Bisecting Vytvoří úsečku svírající shodný úhel se dvěma jinými navzájem různoběžnými úsečkami.

Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor 3D_line.CATPart s příklady 3D úseček.

Plane
Vytvoří rovinu. Způsob vytvoření si můžeme vybrat z následujících možností:
 • Offset From Plane Vytvoří rovinu v zadané vzdálenosti od jiné rovinné geometrie (rovina, rovinná plocha). Tlačítkem Reverse Direction můžeme změnit orientaci.
 • Parallel Through Point Vytvoří rovinu procházející vybraným bodem rovnoběžnou s jinou rovinnou geometrií.
 • Angle/Normal To Plane Vytvoří rovinu kolmou nebo svírající zadaný úhel s jinou rovinnou geometrií. Jako osu lze vybrat pouze přímku.
 • Through Three Points K definici roviny vybereme tři libovolné body.
 • Through Two Lines Rovina procházející dvěma přímkami (usečkami). Přímky nesmí být mimoběžné.
 • Through Point And Line Rovina procházející libovolnou přímkou a bodem. Bod nesmí ležet na této přímce.
 • Through Planar Curve Vytvoří rovinu, ve které leží vybraná rovinná křivka.
 • Normal To Curve Vytvoří rovinu kolmou na vybranou křivku. Dále můžeme vybrat bod, kterém má rovina procházet. Implicitně se bere jeden z extrémů.
 • Tangent To Surface Vytvoří rovinu tečnou k vybrané 3D ploše procházející vybraným bodem.
 • Equation Vytvoří rovinu podle zadané rovnice ax + by + cx + d = 0. Implicitně se bere nulový bod modelu, lze zadat jiný počátek i souřadný systém. Možnost Parallel to screenvytvoří rovinu ve směru, kterým se na model právě díváme.
 • Mean Through Points Vytvoří rovinu tak, že jí proloží vybrané body (min. 3).

Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor 3D_plane.CATPart s příklady rovin.

↑ Nahoru


Tělesa založená na skice


Panel Sketch Based Features

V tomto panelu nalezneme funkce pro vytváření základních těles, které jako mají jako základ skicu (nebo jinou 2D geometrii). Výsledný objem vzniká vytažením této geometrie v nějakém směru, tažením po křivce nebo rotací kolem osy. Tělesa lze vytvářet jako kladný nebo záporný objem, ke každé kladné funkci existuje její záporná alternativa.

Pad

Dialogové okno Pad
Blok - základem padu je skica nebo plocha. Základna padu je rovina skicy, od ní se pad vytahuje do směru a vzdáleností, které zvolíme v dialogovém okně na obrázku.
 • First limit Definice výšky. Při volbě Dimension zadáváme přímo výšku v mm, další možností je výběr limitního elementu, viz. základní pojmy.
 • Sketch/Surface Profil (plocha) k vytažení. Pokud klikneme na ikonu skicáře vedle, můžeme vytvořit skicu dodatečně.
 • Thick Je třeba zatrhnout v případě neuzavřeného profilu. Pak je třeba zadat tloušťky padu nebo zatrhnout možnost Neutral Fiber - pak stačí jen jedna tloušťka.
 • Second limit Viz. First limit a opačném smyslu.
 • Direction Směr vytažení. Defaultně se pad vytáhne kolmo na rovinu skicy.

Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor pad_multipad.CATPart s příkladem padu a multipadu.

TIP: Skica musí být uzavřený nebo otevřený profil tvořený jedinou spojitou křivkou, jinak pad nepůjde vytvořit. Zejména si dejte pozor na osamocené nekonstrukční body.
Drafted Filleted Pad
Zde se jedná o složenou funkci (dále jen pseudofunkce). Vytvoří pad, zkosí jeho hrany funkcí Drafta následně zaoblí hrany fcí použitím fce Fillet (2x). Nejedná se tedy o samostatnou funkci (zatím jsem ji nikdy nepoužil, pozn. aut).
Multipad
Vytvoří tělesa z více osamocených profilů v jedné funkci. U každého lze zadat jinou výšku.
Pocket
Kapsa - naprosto shodné ovládání jako pad, ale vytváří se záporný objem, tj. kapsa se vždy odečítá od tělesa, které bylo vytvořeno před ní. Je zde volba Reverse Side, které určuje, zda se kapsa vytvoří uvnitř nebo vně (pak ale odečte celý objem výšky kapsy v celém Body) profilu.
Drafted Filleted Pocket
Záporná verze Drafted Filleted Pad.
Multipocket
Záporná verze Multipad.
Shaft

Dialogové okno Shaft
Hřídel (rotační těleso) - orotuje vybraný profil (plochu) podle osy. Můžeme si zvolit i úhel rotace (0-360°), tedy libovolnou výseč. Pokud potřebujeme pouze jeden průměr (např. kolík) je vhodnější použít pad s kruhovou skicou, je pak jednodušší editace.
 • First angle Úhel mezi profilem a prvním koncem tělesa.
 • Second angle Úhel mezi profilem a druhým koncem tělesa.
 • Profile/Surface Křivka nebo plocha určující profil tělesa.
 • Thick Je třeba zatrhnout v případě neuzavřeného profilu. Pak je třeba zadat tloušťky padu nebo zatrhnout možnost Neutral Fiber - pak stačí jen jedna tloušťka.
 • Axis Osa, lze použít vše co může být line.

Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor shaft.CATPart s příkladem shaft.

Groove
Kruhová drážka, resp. záporná verze Shaft. Naprosto stejné ovládání jako u Shaft.
Hole

Dialogové okno Hole - Extension
Kruhová díra - velmi důležitá funkce. Umožňuje vytvořit díru včetně různých typů závitu a zahloubení. Pro její definici je potřeba rovina nebo rovinná plocha. Souřadnice díry určuje skica, která se automaticky vytvoří při spuštění funkce. Pozici díry můžeme určit vybráním bodu (střed díry) nebo dvou úseček (vzdálenost ke středu) - tyto elememty musí ležet na supportu díry. V pravé části dialogového okna se zobrazuje náhled díry v řezu.
Záložka Extension:
 • Hloubka díry Díra může být slepá s definovanou hloubkou - Blind - nebo omezena rovinou či plochou.
 • Diameter Průměr díry v mm.
 • Depth Hloubka díry od základny ke dnu.
 • Limit Omezující element, pokud díra není slepá.
 • Offset Vzdálenost od omezujícího elementu.
 • Positioning Sketch Spustí skicář, kde můžeme napozicovat střed díry.
 • Direction Směr, ve kterém bude díra vytvořena.
 • Bottom Tvar dna díry. Můžeme vybrat rovné dno - Flat (frézované) nebo ve tvaru V (vrtané) s možností zvolit úhel.

Záložka Type:
Zde vybíráme typ zahloubení díry:
 • Simple Prostá válcová díra bez zahloubení.
 • Tapered Kuželová díra. Vybereme pouze úhelkuželu.
 • Counterbored Válcové zahloubení s rovnou dosedací plochou. Zadáme hloubkua průměrzahloubení.
 • Countersunk Kuželové zahloubení. Určíme jej zadáním dvou ze tří parametrů úhel, hloubka, průměr.
 • Counterdrilled Válcové zahloubení s kuželovou dosedací plochou určené hloubkou, úhlema průměrem.


Dialogové okno Hole - Thread
Záložka Thread:
Zde vybíráme typ závitu v díře:
 • Threaded Pokud zatrhneme tuto volbu, v díře se vytvoří závit.
 • Bottom type Omezení závitu.
  » Dimension - délka v mm
  » Support Depth - maximální délka s ohledem na výběh závitu
  » Up to plane - omezujícím prvkem je rovina.
 • TypeTyp závitu. Standartně je po instalaci dostupný metrický závit (Metric Thick/Thin Pitch). Další závity je možné přidat kliknutím na Addv poli Standards a vybráním textového souboru s definicí závitů.
 • Thread Description Výběrové pole pro popis závitu. Vybereme požadovaný, např. M20, G1/2", ...
 • Hole Diameter Průměr díry - vypočte se automaticky podle typu zvoleného závitu.
 • Thread Depth Délka závitu. Při nastavení Support Depth se vypočte automaticky, jinak se musí zadat. Délka nesmí být větší než hloubka díry.
 • Hole Depth Hloubka díry v mm.
 • Pitch Stoupání. U standartního závitu definováno automaticky, jinak lze zadat libovolné.
 • Left/Right Threaded Levý/pravý závit.

Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor hole.CATPart s příkladem hole.

Rib

Dialogové okno Rib
Profil tažený po křivce - vytvoří těleso tažením libovolného profilu po křivce. Profil může být kolmý k vodící křivce, zachovat si svoji orientaci nebo být v určeném úhlu k vybrané 3D ploše.
 • Profile Definiční křivka profilu. Může být i neuzavřená při volbě Thick profile
 • Center curve Dráha, po které je profil tažený. Může ležet zcela mimo profil.
 • Profile control Způsob, jakým se profil potáhne po křivce. Implicitně tažený profil zůstává kolmý k dráze. Další možností je vybrat směr (Direction) nebo plochu, ke které bude profil během tažení kolmý.

Další volby jsou shodné jako např. u Padu, tj. Thin Rib - tloušťka u neuzavřeného profilu.


Pro lepší pochopení si můžete stáhnout soubor rib.CATPart s příkladem hole.

Slot
Profilová drážka tažená po křivce - záporná verze Ribu.
Stiffener
Výztuha - Funkce pro rychlé vytvoření výztuhy (žebra). Princip nejlépe pochopíte na souboru s příkladem stiffener.CATPart. Nakreslenému profilu se přiřadí tloušťka a začne se vytahovat v určeném směru (dopředu nebo do strany) až "narazí" do již existující geometrie, kterou je následně omezen. Z toho vyplývá, že žebro není možné vytvořit jako samostatnou operaci. V praktickém použití lze velmi rychle nadefinovat jednoduché výztuhy, ale můžou nastat problémy při updatu, pokud se změní omezující geometrie.
Solid Combine
Těleso vzniklé kombinací křivek - Tato funkce vytvoří těleso kombinací dvou křivek. Při kombinace např. čtverce a kružnice vznikne kvádr, který je oříznutý kruhovou plochou (vzniklou z druhé křivky). Jednoduchý příklad v souboru solid_combine.CATPart. V praxi jsem tuto funkci ještě nepoužil, pozn. aut.

Tělesa založená na ploše


Panel Face Based Features

V tomto panelu nalezneme funkce pro vytváření základních těles, které jako mají jako základ 3D plochu. Výsledný objem vzniká oříznutím objemu plochou, offsetem plochy, vytvořením objemu z uzavřené plochy nebo přidáním objemu definovaného uzavřenou plochou.

Split
Oříznutí Tato funkce ořízne těleso rovinou nebo 3D plochou. V případě roviny dojde k oříznutí pokaždé (rovina samozřejmě musí těleso protínat), u 3D plochy je podmínkou, aby protínala těleso v celém jeho objemu - nedochází totiž k extrapolaci plochy.
Thick Surface

Dialogové okno Thick surface
Těleso vzniklé offsetem plochy V tomto případě vznikne těleso offsetem 3D plochy o zadanou vzdálenost. Podmínkou je, že zvolená plocha musí být offsetovatelná v každém patchi (dílčí plošce). plochy.
 • First offset Tloušťka tělesa v jednom směru.
 • Second Offset Tloušťka tělesa ve druhém směru.
 • Reverse Direction Obrátí orientaci vytažení.
 • Smoothing mode Způsob vyhlazování, můžeme zvolit None - offsetovaná plocha nebude vyhlazována (funkce vůbec nemusí proběhnou, pokud je plocha složitá nebo nekvalitní); Manual - můžeme nastavit maximální tolerovanou odchylku v offsetu; Automatic - program se pokusí spočítat offset automaticky.
 • Max deviation Nastavení maximální odchylky.
Close Surface
Těleso vzniklé z uzavřené plochy - Vytvoří těleso, které je definováno uzavřenou 3D plochou nebo takovou 3D plochou, kterou stačí uzavřít jedinnou rovinnou plochou (představte si iglů, kterému chybí základna). Pokud bude v ploše "díra", funkce neproběhne (řekne, že je plocha neuzavřená).
Sew Surface

Dialogové okno Sew Surface
Těleso vzniklé "přišitím" plochy - Tato funkce přidá k již existujícímu tělesu objem, který je vymezen plochou stávajícího tělesa a námi zvolenou plochou. Podmínkou je, aby se plocha, kterou chceme "přišít", přesně dotýkala povrchu tělesa, anebo zasahovala (ale nepřesahovala těleso) dovnitř tělesa. Pak je nutné zatrhnou volbu Intersect Body.
Volba Simplify Geometry určuje, jestli se případě, že sešívaná a původní plocha leží na sobě, mají tyto spojit dohromady (tato volby je prakticky nutná, jinak funkce neproběhne).
Dále můžeme nahradit některé plochy stávajícího tělesa přišívanou plochou, ale to je chůze po tenkém ledě. Tuto funkci doporučuji suplovat fcí Close Surface a následného přidání vzniklého objemu pomocí nekteré z booleovských operací.

Příklad na všechny čtyři výše uvedené funkce si stáhněte v souboru split_thick_close_sew_surface.CATPart, abyste je lépe pochopili.

↑ Nahoru


Tvarové úpravy (Dress Up Features)


Panel Dress Up Based Features

Tento panel obsahuje funkce pro úpravy základních tvarů jako je zaoblení a sražení hrany, vytvoření úkosu, funkce "skořepina", změna tloušťky, vytvoření závitu na válcové ploše a konečně odebrání/nahrazení plochy. Postupně si popíšeme jednu funkci po druhé.Edge Fillet
Zaoblení Funkce pro zaoblení hrany rádiusem s konstantní hodnotou. Po spuštění funkce se otevře následující dialogové okno, které si hned popíšeme.
 • Radius Hodnota rádiusu, kterým se hrana zaoblí.
 • Objects to fillet Hrany, které chceme zaoblit (pouze hrany solidu). Vybereme kliknutím, obarví se na červeno. Pokud vybereme plochu, označí se všechny ostré hrany na této ploše.
 • Selection mode Výběr návazných hran. Minimal: Rádius skončí na prvním ostrém zlomu hrany, na které zaoblení vytváříme. Tangency: Zaoblení se provede po celé hraně, pokud má tangentní návaznost. Intersection: Zaoblení je limitováno jiným vybraným tělesem, s nímž se hrana protíná.
 • Conic parameter 0,5 pro kruhové zaoblení, ostaní hodnoty pro kuželosečky (hyperbola)
 • Trim ribbons Jednotlivé části zaoblení budou mít ostré přechody, plochy zaoblení se budou ořezávat.
Další nepovinné volby (jsou i u ostatních funkcí pro zaoblení):

  Kufrový roh
 • Edge(s) to keep Výběr hran, které zůstanou nezaobleny. (Pokud zaoblení zasahuje k další ostré hraně, funkce by neproběhla. Tato volba to umožní.)
 • Limiting element Omezující element, na kterém bude zaoblení ukončeno (rovina, plocha, bod - ten určíme tak, že klikneme na hranu, kterou chceme zaoblit v místě, kde chceme zaoblení ukončit.
 • Parting element Rozdělí vznikající zaoblení (např. plane).
 • Blend corner Vytvoří tzv. kufrový roh (viz. obrázek) na třech vzájemně se sbíhajících hranách. Přes pravé tlačítko vybereme styl (vrchol, hrana) a nastavíme Setback distance.
 • Setback distance Vzdálenost, kam až se kufrový roh protáhne.

Dialogové okno Fillet
Variable Fillet
Zaoblení s proměnným rádiusem Zde se může poloměr zaoblení libovolně měnit. Toto zaoblení použijeme v případě potřeby pozvolných přechodů atd. V dialogovém okně jsou dvě nové volby, a sice:
 • Points Body, ve kterých nadefinujeme poloměr zaoblení - bod určíme výběrem místa nan hraně.
 • Variation Charakter přechodu - lineární nebo kubický.
Při složitějších tvarech je někdy třeba si s výběrem bodů a hodnot tzv. "hrát", aby se rádius vůbec vytvořil nebo aby ně něm nebyly netangentní přechody.

TIP: Variabilní rádius se dá použít jako náhrada za normální rádius, který nechce projít přes složitou geometrii. Trik je v tom, že použijeme Variable fillet se stejným poloměrem, který ale v problematickém místě lokálně zmenšíme. Menší poloměr projde vždy snáz.
Chordal Fillet
Zaoblení s konstantní délkou oblouku Tato funkce je v podstatě variabilní rádius, který se ale řídí automaticky tak, aby délka oblouku rádiusu odpovídala zadané hodnotě. Výsledek je ten, že pokud se mění úhel ploch, mezi kterým zaoblení vzniká, zůstává šířka zaoblení konstantní - zkrátka vypadá to dobře na pohled, viz. příklady.
Face-Face Fillet
Zaoblení mezi dvěma plochami Tato funkce nám umožní vytvořit rádius i tam, kde není žádná ostrá hrana. Definuje se výběrem dvou ploch (které samozřejmě nesmí být tangentní). Dalšími možnými vstupy jsou Holding curve a Spine - jimi určíme přesný průběh zaoblení (nejsou povinné).

TIP: Perfektní funkce, pokud např. potřebujeme zvětšit zaoblení, které je ale bez historie (mrtvé). Stačí vybrat jakékoliv dvě plochy, mezi kterými bylo původní zaoblení a zadat nový rádius.
Tritangent Fillet
Tritangentní zaoblení Vytvoří zaoblení tangentní ke třem plochám (stěnám) tělesa. Jako první a druhou vybereme plochy, mezi kterými bude zaoblení vytvořeno, a jako třetí plochu, ke které bude zaoblení tečné (tato plocha bude nahrazena plochou zaoblení).

Příklad na všech pět typů zaoblení si stáhněte v souboru fillets.CATPart, abyste je lépe pochopili.


Chamfer
Sražení hrany Vytvoří sražení na ostré hraně. Výběr hrany kliknutím, vybrané hrany se obarví načerveno. V dialogovém okně funkce sražení je následující:
 • Mode Způsob definice sražení 1. úhel a délka, 2. délka 1 a délka 2.
 • Length Délka sražení na první straně.
 • Angle (Length2) Úhel sražení nebo délka sražení druhé strany.
 • Object to chamfer Výběr hran, které mají být sraženy.
 • Propagation Návaznost - Tangency: bude sražena celá hrana, pokud její části mají tangentní návaznost, Minimal: Sražena bude jen vybraná hrana.

Příklad na sražení hrany zde chamfer.CATPart


Draft
Zkosení Tato funkce umožní vytvořit zkosení na libovolné stěně (ploše) solidu, pokud to geometrie umožní. Položky v dialogovém okně si ihned vysvětlíme.
 • Draft Type Typ úkosu (s konstantním / proměnným úhlem).
 • Faces to draft Plochy (stěny) ke zkosení. Vybereme kliknutím, vybrané plochy se obarví nahnědo. Pokud jsou navazující plochy tangentní, vyberou se také.
 • Selection by neutral face Vyberou se všechny plochy, které sousedí s neutrální plochou.
 • Neutral element Rovina nebo plocha, od které bude zkosení začínat. V tomto místě (průsečík tělesa a této roviny) zůstane těleso nedotčeno.
 • Propagation Návaznost, None: jako neutrální element se použije pouze vybraná plocha, Smooth: jako neutrální element se vyberou všechny plochy s tangentní návazností.
 • Pulling direction Směr úkosu - úsečka nebo rovina určující směr, vůči kterému bude úkos vytvořen.
 • Parting element
 • Rozdělující element - rovina nebo plocha, které omezí úkos. Při volbě Parting=Neutral a současně Draft both sides se zkosení vytvoří na obě strany od neutrálního elementu.
 • Limiting element Omezující element - rovina nebo plocha, za kterou již zkosení nezasáhne.
 • Draft form Styl úkosu, na výběr máme možnost Square (čtvercové) nebo Cone (kuželové)

Dialogové okno Draft
Variable Draft
Zkosení s proměnným úhlem Funkce má stejné ovládání jako draft s tím rozdílem, že úhel zkosení se může měnit. Místa s jiným úhlem zkosení vybereme definicí bodu (kliknutí) na průsečíku tělesa a neutrálního elementu (fialově označená hrana). Úhel zkosení se mění plynule.
Draft Reflect Line
Zkosení podle reflexní křivky Velmi užitečná funkce. Využijeme ji zejména při odstraňování tzv. podkosu na obecných plochách. Neutrální element (v tomto případě křivka) se vytvoří jako spojnice průsečíků normál plochy, svírající zadaný úhel s Pulling direction. Princip nejlépe pochopíte na příkladu draft_reflect_line.CATPart.

Další příklady na zkosení a zkosení s proměnným úhlem si stáhněte v souborech draft.CATPart a variable_draft.CATPart, abyste je lépe pochopili.


Shell
Skořepina Vytvoří skořepinu z tělesa. Skořepina vznikne odstraněním vybrané plochy a přidání zadané tloušťky zbylým obalovým plochám. Dialogové okno má následující parametry:
 • Default inside thickness Tloušťka směrem dovnitř skořepiny (bráno od původních ploch tělesa).
 • Default outside thickness Tloušťka směrem ven ze skořepiny (bráno od původních ploch tělesa).
 • Faces to remove Plochy, které budou odebrány pro vytvoření skořepiny. Vebereme je nakliknutím, vybrané plochy se obarví nafialovo.
 • Other thickness faces Výběr ploch, které budou mít rozdílnou tloušťku (vybereme nakliknutím, plochy se obarví nahnědo a objeví se u nich zelené číslo s hodnotou tloušťky).
 • Smoothing mode Způsob vyhlazení - pokud vytváříme skořepinu ze složité 3D plochy, máme možnost určit dovolenou odchylku (pokud nelze vytvořit offset). None: bez odchylky, Automatic: odchylka spočítána automaticky, Manual: maximální velikost odchylky.
 • Max. deviation Maximální odchylka (0 - 0,1mm) pro volbu manual.

Příklad na skořepinu zde shell.CATPart

Thickness
Přidaná tloušťka Přidá k vybrané ploše zadanou tloušťku. Plochu(y) vybereme nakliknutím. Pokud je plocha omezena ostrými hranami, přidá se tloušťka jen této ploše. Jinak budou změněny všechny plochy, které mají tangentní návaznost. Při vytváření geometrie dochází k extrapolaci všech ploch sousedících s upravovanou plochou (dotažení bočních ploch k nově vzniklé). Pokud jsou boční plochy složité, extrapolace se neprovede a dochází k chybě.
 • Default thickness Přidaná tloušťka (defaultní).
 • Default thickness faces Plochy, kterým bude přidaná tloušťka.
 • Other thickness faces Výběr ploch, které budou mít rozdílnou tloušťku (vybereme nakliknutím, plochy se obarví natmavozeleno a objeví se u nich zelené číslo s hodnotou tloušťky).
 • Smoothing mode Způsob vyhlazení - pokud přidáváme tloušťku na složité 3D ploše, máme možnost určit dovolenou odchylku (pokud nelze vytvořit offset). None: bez odchylky, Automatic: odchylka spočítána automaticky, Manual: maximální velikost odchylky.
 • Max. deviation Maximální odchylka (0 - 0,1mm) pro volbu manual.
TIP: Pokud zadáme zápornou hodnotu, tloušťka se ubere.

Příklad na přidanou tloušťku zde thickness.CATPart

Thread
Závit Tato funkce umožní nadefinovat závit na válcovou plochu (hřídel, díra).
 • Lateral face Válcová plocha se závitem. POZOR! Průměr musí přesně odpovídat průměru zvoleného závitu (u hřídele velký průměr, u díry malý průměr), jinak se závit nevytvoří.
 • Limit face Omezující plocha - konec závitu.
Ostatní parametry pro vytvoření závitu viz Hole (díra), záložka Thread.

Příklad na závit zde thread.CATPart

Remove face
Odstranění plochy Odstraní ze solidu plochu. Vzniklá "díra" se uzavře extrapolací sousedních ploch (pokud to geometrie dovolí). Tímto způsobem lze např. odstranit zaoblení, které již není parametrické (mrtvá geometrie).
 • Faces to remove Plochy, které se mají odstranit. Vybereme nakliknutím, vybrané plochy se obarví nafialovo.
 • Faces to keep Plochy, které se mají zachovat. Vybereme nakliknutím, vybrané plochy se obarví naazurovo. Tato volba je určena pro složitější případy, kdy by se s vybranými plochami odstranily i nevybrané plochy (vypočtená topologie).

Příklad na odstranění plochy zde remove_face.CATPart

Replace face
Nahrazení plochy Nahradí plochu tělesa (Těleso se může zvětšit i zmenšit). Těleso vznikne uzavřením extrapolovaných ploch sousedících s nahrazenou plochou a nově vybranou plochou (pokud to geometrie dovolí). Jde o jakousi analogii ke splitu. Namísto aby se těleso oříznulo plochou, dopočte se k ní.
 • Replacing surface Plocha (plane nebo surface), kterou bude nahrazena vybraná plocha.
 • Face to remove Plocha, která se má nahradit.

Příklad na nahrazení plochy zde replace_face.CATPart


↑ Nahoru


Fatal error: Call to undefined function author_html() in /webx/users/catia-forum/catia-forum.cz/www/manual-catia/part/index.php on line 801