Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Seznámení s Catia V5
Sketcher
Part Design
Generative Shape Design
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Sketcher - manuál

  1. Spuštění skicáře
  2. Prostředí a struktura
  3. Tvorba geometrie
  4. Kótování a vazby
  5. Operace
  6. Nástroje
  7. Ukončení

Sketcher (skicář)


Panel Sketcher

Skicář je nástroj pro vytvoření 2D geometrie, na níž jsou postavené následné plochy, solidy, atd. Skicář spustíme kliknutím na jednu z ikon v panelu Sketcher. Ten je dostupný pokaždé, pokud lze skicu v daném modulu použít. Panel se nalézá v liště s ostatními panely, většinou na pravé straně. Panel je sbalený, vidět je první z ikon. Na výběr máme ze dvou možností - obyčejnou skicu a pozicovanou skicu. Rozdíl si vysvětlíme později.
Po kliknutí na některou z ikon budeme vyzváni, abychom vybrali nějaký rovinný objekt, který bude použit jako tzv. support (základna) nové skicy. Lze použít rovinu nebo rovinnou plochu. Po vybrání supportu se dostaneme do prostředí skicáře.

Sketch
Standartní (nebo také tzv. sliding - plovoucí, pohyblivá) skica. K její definici stačí jakákoliv rovinná geometrie, tedy rovina (plane), rovinná plocha nebo také např. stěna krychle. Počátek souřadného systému bude v bodě, který je kolmým průmětem počátku (0,0,0) modelu k rovině skicy. Orientace os se určí podle některé části supportu, většinou jde ale o naprosto obecný směr. Tento typ skicy je rychlejší na vytvoření, ale skica se při změně skicovací roviny může pohybovat v prostoru, což je většinou nažádoucí.
Positioned Sketch
Pozicovaná skica. U tohoto typu skici si můžeme určit počátek souřadného systému skicy i orientaci a směry os. Při výběru obou mme na výběr vždy z několika možností definice bodu (směru). Výhodou této skici je, že i při změně supportu zůstane zachována její poloha vzhledem k modelu. Co do použití obou skic pro vytvoření 3D geometrie není mezi nimi žádný rozdíl.

↑ Nahoru


Prostředí a struktura

Prostředí skicáře vypadá následovně:
V levé části zůstal hierarchický strom, ve kterém se objevila rozpracovaná skica. Zařadila se pod PartBody, protože je to zatím jediný objekt, který v modelu je. Jinak se skica vždy zařadí pod objekt (Body, GeometricalSet), který je nastaven jako pracovní.
Uprostřed se objevil žlutý osový kříž. Určuje základní směry ve skice. Panely nástrojů se změnily - jsme ve skicáři - a pravděpobobně se zobrazil samostatný panel Sketch Tools.
Ve stromu se pod instancí skicy objevil objekt Absolute axis - zde je definován počátek a směry os. Jak se bude vytvářet skica, budou pod tímto objektem (složkou) přibývat další - pro geometrické elementy, projektované elementy, výstupní (output) geometrii. Elementy lze takto vybírat a editovat či mazat.

Změna skicovací roviny

Někdy potřebujeme změnit skicovací rovinu. To se provede následovně: Pravým tlačítkem kliknout nad ikonou skicy (musíme být mimo skicář), z kontextové nabídky vybrat Sketch.x object » a poté Change Sketch Support. Pak už jen stačí vybrat novou skicovací rovinu.↑ Nahoru


Kreslení základních tvarů a elementů

Po spuštění libovolné funkce pro kreslení se rozšíři panel Sketch Tools. Objeví se další ikony rozšiřující funkce kreslení a několik vstupních polí (různé pro jednotlivé funkce), do kterých lze zadat parametry vytvářené geometrie (souřadnice, délky, průměry apod).
Pokud chceme editovat existující skicu, poklikáme na element, který chceme měnit. Otevře se dialogové okno, ve kterém lze měnit parametry daného elementu.

Panel nástrojů Profile


Panel Profile

Tento nástroj umožňuje kreslení základní geometrických elementů a tvarů. Máme-li zapnutou fci Geometrical Constraint, během kreslení se nám nabízí automacká tvorba vazeb (viz Constraint). Lze ji potlačit držením klávesy SHIFT. Kreslení ukončíme dvojklikem nebo stiskem ESC.


Profile (Volný profil)

Profile
Umožňuje nakreslit libovolný profil složený z úseček a oblouků. Úsečku nakreslíme naklikáním jednotlivých bodů, pokud při nakliknutí bodu podržíme myš a táhneme, místo úsečky se začne kreslit oblouk.

Predefined Profile (předdefinované profily)


Lišta Predefined Profile
Rectangle
Nakreslí čtverec výběrem dvou protilehlých rohů; orientace ve směrech hlavních os.
Oriented Rectangle
Viz Rectangle, ale můžeme si určit orientaci - při kreslení první strany.
Parallelogram
Kosočtverec/kosodélník, orientaci určíme při kreslení první strany.
Elongated Hole
Ovál, nejprve vyberme počáteční a koncový bod osy oválu, poté určíme šířku.
Cylindrical Elongated Hole
Ovál do oblouku; nejprve určíme poloměr oblouku, pak úhel výseče a nakonec šířku.
Keyhole
Klíčová dírka, zbytečné komentovat.
Hexagon
Šestiuhelník, vybereme střed a poté určíme poloměr a orientaci.
Centered Rectangle
Obdélník souměrný podle středového bodu, veberme středový bod a pak určíme velikost.
Centered Parallelogram
Kosočtverec/kosodélník osově souměrný podle středu. Vybereme neprve orientace stran a pak určíme velikost.

Circle (kružnice, oblouk)


Lišta Circle
Circle
Nakreslí kružnici výběrem středu a poloměru.
Three Point Circle
Nakreslí kružnici výběrem tří bodů, kterými bude procházet.
Circle Using Coordinates
Nakreslí kružnici zadáním souřadnic (kartézské/polární) a poloměru do tabulky.
Tri-tangent Circle
Nakreslí kružnici, která bude tečná ke třem úsečkám (křivkám), které vybereme.
Three Point Arc
Nakreslí oblouk definovaný třemi body, viz Three Point Circle.
Three Point Arc Starting With Limits
Podobné jako Three Point Arc (nikdy jsem to nepoužil, pozn. aut.)
Arc
Nakreslí oblouk postupným výběrem středu, poloměru a svíraného úhlu.

Spline (obecná křivka)


Lišta Spline
Spline
Křivka definovaná kontrolními body. Vytvoříme jí postupným vybíráním bodů, kterýmí prochází. Ukončíme poklikáním nebo ESC. Body lze po vytvoření libovolně přesunovat.
Connect
Plynulé spojení dvou křivek s možností výběru typu napojení (bodové, křivostní, tangentní). Dále máme možnost řídit tzv. tenzi (ang. tension, vysvětlení viz odkaz).

Konic (kuželosečka)


Lišta Conic
Elipse
Nakreslí elipsu. Nejprve vybereme střed, poté zároveň směr a velikost hlavní poloosy a nakonec velikost vedlejší poloosy.
Parabola By Focus
Nakreslí parabolu. Postupně vybereme ohnisko, poté vrchol (tím určíme parabolu) a nakonec počáteční a koncový bod (interval), ve kterém bude parabola vykreslena.
Hyperbola By Focus
Nakreslí hyperbolu. Postup je shodný jako u paraboly, s tím rozdílem, že namísto ohniska se vybíra střed.
Conic
Obecná kuželosečka. Definuje se dvěma limitními přímkami a bodem, kterým prochází.

Line (Úsečka)


Lišta Conic
Line
Nakreslí usečku výběrem počátečního a koncového bodu, ve Sketch Tools lze vybrat symetrické prodloužení.
Infinite Line
Nekonečná úsečka, tedy přímka. Definuje se dvěma body.
Bitangent Line
Úsečka, která je tečná ke dvěma různým křivkám. Definuje se výběrem těchto křivek.
Bisecting Line
Přímka, která svírá se dvěma jinými úsečkami stejný úhel. Definuje se výběrem dvou úseček, sektor (vždy jsou dvě možnosti) se vybere podle místa výběru na úsečkách (vytvořená přímka bude ležet v pomyslném trojúhelníku: průsečík přímek, nakliknuté místo na přímce a nakliknuté místo na druhé přímce).
Line Normal To Curve
Úsečka kolmá ke křivce. Definuje se počátečním bodem úsečky a křivkou, ke které má být kolmá. Koncový bod je průsečík nově vytvořené úsečky a křivky.

Point (Bod)


Lišta Conic
Point By Clicking
Vytvoří bod kliknutím do prostoru skicáře.
Point By Using Coordinates
Vytvoří bod ze zadaných souřadnic v tabulce (kartézské, polární - vztažené k osovému kříži skicy).
Equidistant Point
Vytvoří zadaný počet bodů se stejnou vzdáleností na zvolené křivce.
Intersection Point
Vytvoří bod jako průsečík dvou křivek.
Projection Point
Vytvoří bod jako projekci jiného bodu kolmo ke zvolené křivce.

↑ Nahoru


Constraint - Kótování a vazby


Lišta Constraint

Tyto nástroje umožňují vytvářet geometrické vazby mezi jednotlivými elementy skicy a dále zadávat jejich rozměry kótováním (rozměrové vazby). Vytváření vazeb funguje na téměř stejném principu i v ostatních modulech. Vazbu lze vytvořit na jednom prvku (ukotvení), mezi dvěma (např. rovnoběžnost), třema (symetrie) a více (svázání) prvky. Vytvořené vazby mají svoje specifické označení a lze je tak snadno rozlišit.


Otevření okna pro definice vazeb

Constraint Defined In Dialog Box
Tato ikona je aktivní pouze v případě, je-li vybrán alespoň jeden element (musí být co vazbit). Po kliknutí na ní se otevře dialogové okno se zatrhávacími políčky, kde jsou uvedeny všechny dostupné typy vazeb. Políčka jsou aktivní pouze v případě, že danou vazbu lze mezi vybranými elementy vytvořit (např. dvě přímky nemohou být sostředné).

Výpis vazeb

Distance: vzdálenost mezi dvěma elementy
Lenght: délka elementu (úsečky)
Angle: úhel, který svírají dva elementy
Radius/Diameter: rádius/průměr
Semimajor Axis: hlavní poloosa elipsy
Semiminor Axis: vedlejší poloosa elipsy
Symmetry: symetrie (min. tři prvky), výběr v pořadí 1. strana » 2. strana » osa
Midpoint: bod ležící ve středu dvou jiných prvků
Equidistant Point: vazba mezi třemi body (jiný význam to asi nemá)
Fix: ukotvení, s elementem nelze pohybovat
Coincidence: koincidence, soulehlost
Concentricity: sostřednost elementů (průměry, osy)
Tangency: tečnost mezi dvěma elementy
Parallelism: rovnoběžnost
Perpendicular: kolmost
Horizontal: vodorovný směr (podle osového kříže skicy)
Vertical: svislý směr (podle osového kříže skicy)

Vytvoření vazby

Vazbu mezi elementy vytvoříme následovně. Označíme elementy, mezi kterými chceme vytvořit vazbu a otevřeme okno s výběrem vazeb. Poté zatrhneme požadovanou vazbu a klikneme na OK. Pokud to podmínky dovolují, resp. pokud není nově vytvořená vazba v kolizi s již existující vazbou, svázané elementy se v závislosti na typu vazby mohou přesunout, aby jejich vzájemná pozice odpovídala vazbě.
Na následujícím obrázku je příklad možných vazeb kružnice a úsečky. Nabízí se jejich vzájemná vzdálenost, délka úsečky, průměr kružnice, ukotvení obou, tečnost úsečky ke kružnici a vodorovný nebo svislý směr úsečky. Nic víc není v tomto případě možné vytvořit.Vizualizace vazeb

Na dalším obrázku můžeme vidět jak vypadají již existující vazby. Všechny jsou zobrazené zelenou barvou (pokud nejsou v kolizi). Značení je symbolické a kromě svislého a vodorovného směru (V = vertical, H = horizontal). Ostatní symboly jsou popsané v obrázku. Vazby lze jednoduše smazat - označením vazby a stisknutím DEL (nebo přes pravém tlačítko Delete).Barva elementů v závislosti na vytvořených vazbách

Elementy, které nejsou plně zavazbené, jsou standartně bílé. Pokud je element plně zavazbený (např. zafixovaný), změní se jeho barva na zelenou (viz obr. výše). Správně provedená skica by měla být vždy plně zavazbená. Pro její pozdější využití to samozřejmě není podmínkou, ale při změnách se může stát, že se ledabyle vytvořená skica rozpadne a pak je problém ji dát do pořádku.
Pokud se vytvoří nadbytečná vazba, celá skica se zbarví do fialova a spolu s ní i vazby. Pak je nutné některou z nadbytečných vazeb smazat.
Další chybou může být vytvoření takových vazeb, které element nemůže vyhovět. Taková skica je pak červená.

Další funkce vazeb

Constraint
Rozměrové vazby - vzdálenost, délka, průměr, úhel - základní a nezbytná funkce použitá snad v každé skice. Vybereme elementy, mezi kterými chceme vytvořit vazbu a klikneme na tuto ikonu nebo obráceně - vyvoláme funkci a poté vybíráme elementy. Po výběru elementů tažením myši můžeme umístit vznikající kótu. Při stisknutí pravého tlačítka se v tento okamžik se vyvolá další nabídka, kde lze upřesnit či změnit charakter vazby, konkrétní nabídka je vždy závislá na typu vytvářené vazby a vybraných elementech.
Contact Constraint
Vytvoří kontaktní vazbu mezi vybranými elementy (tečnost, koincidence - v závislosti na typu elementů).
Fix Together
Sváže všechny vybrané elementy do jedné skupiny. Praktické u velkého počtu malých elementů vzniklých třeba při projekci.
Auto Constraint
Automatické vytváření vazeb ...
Animate Constraint
Rozpohybování skicy - některému rozměru se přiřadí rozmezí hodnot a počet kroků, na kolik se má přesunot z počáteční do cílové polohy a funkce jej sama rozpohybuje. Intuitivní ovládaní, použitelnost těžko odhadnutelná.
Edit Multi Constraint
Zde bohužel nemám žádnou zkušenost (pozn. aut)

↑ Nahoru


Operations (Operace)


Panel Operations

Tento nástroj umožňuje úpravy stávajících a vytváření nových elementů na základě již existujících elementů, resp. i 3D geometrie. Mezi základní patří zaoblení a zkosení, dále jsou to symetrie, posunutí, otočení a různé typy projekcí 2D a 3D elementů.

Corner
Zaoblení (rádius) mezi dvěma elementy. Po spuštění funkce vybereme elementy, mezi kterými chceme vytvořir zaoblení. Po jejich vybrání se panel Sketch Tools rozšíří a další ikony, upřesňující způsob ořezání vstupních elementů a vstupní pole pro zadání hodnoty rádiusu. Pokud nezadáme hodnotu, velikost určíme pohybem kurzoru a stejně tak i sektor, ve kterém se zaoblení vytvoří. Pokud je aktivní fce Dimensional Constraint, automaticky se vytvoří kóta s rádiusem.
Chamfer
Sražení (hrana) mezi dvěma elementy. Ovládání je shodné jako u fce Corner.
Rozšíření panelu Sketch Tools pro Corner a Chamfer*
*) pro fci Chamfer platí ikony se symbolem sražení
Trim all Elements
Ořízne oba elementy a v případě, že nedosahují ke vzniklému zaoblení, elementy se prodlouží.
Trim First Element
Ořízne (prodlouží) pouze první vybraný element.
No Trim
Ani jeden z elementů se neořízne, pouze se vytvoří zaoblení.
Standard Lines Trim
Ořízne vstupní elementy v místě jejich průsečíku.
Construction Lines Trim
Ořízne vstupní elementy v místě jejich průsečíku a úseky mezi napojením zaoblení a tímto průsečíkem změní na konstrukční elementy.
Construction Lines No Trim
Úseky mezi napojením zaoblení a původním elementem změní na konstrukční elementy.

Další rozšíření panelu Sketch Tools pro Chamfer

Angle and Hypotunese
Zkosení se definuje úhlem a délkou zkosené hrany.
First And Second Length
Zkosené se definuje vzdálenostmi od hrany určené ke zkosení a úhlem.
Angle And First Length
Zkosení se definuje úhlem a vzdáleností od hrany.

Relimitations (Omezení)


Panel Relimitations
Trim
Ořízne vybrané elementy. Pokud se elementy neprotínají, automaticky jsou prodlouženy (pokud to vzhledem k jejich geometrii lze). V panelu Sketch Tools jsou další možnosti oříznutí buď obou nebo pouze prvního elementu.
Break
Přeruší vybraný element (vytvoří dva nové). Vybereme element, který chceme přerušit a pak element, který ho protíná nebo ukážeme bod na elementu pro přerušení.
Quick Trim
Praktická funkce. Smaže část elementu, který je ohraničený (dva jiné elementy nebo jeden element a konec ořezávaného) jinými elementy. př: Kružnice přeťatá přímkou. Ukážeme-li kurzorem na jednu z polovin kružnice, ořizne se podle přímky.
Close
Vytvoří kompletní kružnici nebo elipsu z jejich části.
Complement
Vytvoří doplněk části kružnice nebo elipsy.

Transformation (Transformace, přetvoření)


Panel Transformation
Mirror
Ozrcadlí vybrané elementy podle přímky nebo osy a vytvoří příslušné vazby s původním elementem.
Symmetry
Vytvoří symetrický element k vybranému podle přímky nebo osy.
Translate
Vytvoří nový element posunutím vybraného. Máme možnost určit kolik nových elementů (v násobcích vybrané vzálenosti) se má vytvořit. Posunutí definujeme výběrem počátečního a koncového bodu.
Rotate
Analogicky k posunutí. Rotaci určíme výběrem středu otáčení a pak výběrem úhlu otočení (dva body - počátek a konec) nebo zadáním v dialog. okně.
Scale
Zvětšení/zmenšení vybraného elementu podle určeného bodu a měřítka (středová afinita). Vybereme element který chceme změnit, pak střed afinity a nakonec měřítko (pohybem kurzoru nebo v dialog. okně).
Offset
Vytvoří offset od vybraného elementu. Vybereme element pro offset a určíme hodnotu offsetu buď pohybem kurzoru nebo zadáním v poli v panelu Sketch tools. Současně lze zadat počet instancí, které se mají vytvořit (v násobcích hodnoty offsetu).

Projection 3D (Projekce 3D elementů)


Panel Projection

Tento panel obsahuje tři velmi praktické funkce. Umožňují různými způsoby promítat jakékoliv elementy z 3D prostoru modelu do skicy a zachovávat vazby na tuto 3D geometrii, tzn. veškeré změny v modelu se projeví i ve skice. Projektované elementy jsou ve skice zobrazeny žlutou barvou. Návaznost na 3D geometrii lze přerušit - pravé tlačítko nad projektovaným elementem, v kontextové nabídce vybrat Mark.x object a pak Isolate. Z projekce se stane standartní element.

Project 3D Elements
Promítne jakýkoliv 3D element (bod, křivku, hranici plochy, hranu tělesa) do skicy. Po spuštění funkce vybereme požadovaný element, který chceme projektovat. Pokud vybereme plochu, vyprojektuje se její hranice.
Intersect 3D Elements
Vytvoří průsečík mezi 3D elementem a rovinou skicy.
Project 3D Silhouette Edges
Promítne do skicy obrysy vybraného elementu. př: vybereme-li válcovou plochu, vyprojektují se dvě úsečky ve vzdálenosti průměru válce.

↑ Nahoru


Sketch tools (nástroje pro skicování)


Panel Sketch tools

Tento panel by se měl objevit při každém spuštění skicáře. Pokud se neobjeví, musíme si ho vytáhnout. Obsahuje funkce pro přepnutí mezi normálním a konstrukčním módem a nastavení vytváření obou typů vazeb (dočasné/trvalé).

Grid
Mřížka, která se zobrazuje při skicování a pomáhá při vytváření geometrie. Rozteč je implicitně 10mm, lze přenastavit.
Snap to point
Při vytváření geometrie se kurzor chytá bodů v mřížce, nezávisle na tom, jestli je nebo není zobrazena.
Construction/Standard Element
Rozhoduje, zda bude vytvářená geometrie běžná či pouze konstrukční, tj, jen pomocná, která bude existovat jen uvnitř skicáře a nebude možné ji použít pro vytvoření 3D geometrie. Konstrukční geometrie je zobrazována tenkou šedou přerušovanou čarou.
Geometrial Constraint
Pokud je tato funkce aktivována, automaticky se vytváří vazby mezi vytvářenou a již existující geometrií, které skicář přednabízí při vytváření geometrie. Automatickou nabídku lze potlačit držením klávesy SHIFT při vytváření geometrie.
Dimensional Constraint
Pokud je funkce aktivována, automaticky se vytváří kóty z rozměrů, které byly zadány při vytváření geometrie. Pole pro zadání parametrů vytvářené geometrie (délka, průměr, souřadnice, atd.) se zobrazí při spuštění kterékoliv z funkcí pro vytvoření geometrie.

Panel nástrojů Visualization (zobrazení)


Panel Visualization

Tento panel je většinou ve spodní liště. Nabízí nám možnost vybrat si, co bude při skicování viditelné a na co půjde kliknout, resp. co půjde kurzorem vybrat.

Cut Part By Sketch Plane
Pokud aktivujeme tuto funkci, veškeré 3D elementy v modelu se oříznou skicovací rovinou a bude vidět jen to co je směrem od nás. Plocha řezu bude šedozelená, nezávisle na barvě 3D elementu.
Diagnostics
Zapíná a vypíná funkci pro diagnostiku skici. Pokud je zapnutá, elementy se zbarvují podle stavu vazeb (volné, plně zavazbené,...).
Geometrical Constraints
Zobrazí/skryje všechny geometrické vazby.
Dimensional Constraint
Zobrazí/skryje všechny rozměrové vazby (kóty).

Panel nástrojů Visu3D (zobrazení 3D geometrie při skicování)


Panel Visu3D
Usual
Běžné zobrazení. Při skicování vidíme veškerou 3D geometrii v modelu a můžeme vybírat 3D elementy.
Low Light
3D elementy jsou zobrazeny šedozelenou barvu a nelze je vybírat.
No 3D Background
Žádná 3D geometrie není zobrazena.

Panel nástrojů 2D Visualization (zobrazení 3D geometrie při skicování)


Panel 2D Visualization
Pickable Visible Background
Zbytek modelu (pozadí skicy) je viditelný a elementy lze vybírat.
No 3D Background
Zbytek modelu (pozadí skicy) je skryté.
Unpickable Background
Zbytek modelu (pozadí skicy) je viditelné ale nelze vybírat 3D elementy.
Low Intensity background
Zbytek modelu (pozadí skicy) je zobrazen tmavší barvou. Praktické, pokud máme složitou skicu i model. Skica je pak přehlednější (neplete se do ní geometrie modelu).
Unpickable Low Intensity Background
Zbytek modelu (pozadí skicy) je zobrazen tmavší barvou a 3D elementy nelze vybírat.
Lock Current Viev Point
Lze zapnout pouze pokud je aktivní některé z výše uvedených funkcí. Modelem poté lze jen otáčet podle osy kolmé k obrazovce a zoomovat.

2D Analysis Tool (nástroje pro analýzu skicy)


Panel 2D Visualization
Skech Solving Status
Stav zavazbení skicy. Pokud je skica plně zavazbená, tj. žádný její element se nemůže pohnout, objeví se v okno s hláškou Iso-Constrained, pokud jsou vazby nedostatečné, v okně bude Under-Constrained.
Sketch Analysis
Výborný nástroj pro diagnostiku skicy. V záložce Geometry (viz. obr) jsou vypsány všechny nekostrukční elementy, které skica obsahuje (křivky, body, uzavřené profily,...). Ve spodní časti je pak několik ikon, pomocí kterých lze mazat, upravovat či filtrovat jednotlivé elementy. Pokud je ve skice osamocený nekonstrukční bod, zobrazí se varování (osamocený bod způsobí, že skicu nelze použít pro vytvoření 3D geometrie).
Záložka Use-Edges ukazuje všechny 3D elementy, které jsou použity v projekcích. Lze je deaktivovat, izolovat, nahradit rodičovské 3D elementy, atd.). Hodí se zejména v případech, kdy se změní 3D geometie a zpřetrhají se vazby skicou a touto geometrií.
V poslední záložce Diagnostics jsou zobrazeny stavy jednotlivých elementů a jejich vazeb s možností je smazat.

↑ Nahoru


Exit Workbench (ukončení skicáře)

Exit Workbench
Ukončí skicář a vrátí se zpět do prostředí, ze kterého jsme skicář spustili. V základním nastavení bude geometrie skici zobrazena tenkou bílou čarou, koncové body křivek malými černými kroužky.

↑ Nahoru


Fatal error: Call to undefined function author_html() in /webx/users/catia-forum/catia-forum.cz/www/manual-catia/sketcher/index.php on line 831